Politica de privacitat

Política de privacitat

Amb la finalitat de complir amb el Reglament General de Protecció de Dades  UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en aquest apartat s’exposen de manera clara i directa la manera com es gestionen les dades personals que es mostren a través d’aquesta pàgina web així com altres dades d’interès sobre els tractaments de dades personals a càrrec del responsable del tractament.

 1. Identificació del Responsable del tractament

GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA  amb NIF 40328755A, i domicili social a Cr. Rutlla 57 baixos (Girona), com a responsable d’aquesta pàgina web i de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, ha posat en pràctica les corresponents polítiques, mitjans, i els procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.

 1. Finalitat del tractament
 2. Atendre consultes a través del formulari web

A través d’aquesta pàgina web es recullen dades personals de caràcter personal amb la finalitat d’atendre consultes dels usuaris que contacten amb l’empresa a través del formulari de contacte, o bé, que ens envien el seu número de telèfon per poder-nos posar en contacte amb els mateixos i assessorar-los sobre els serveis de seguretat que prestem.

A continuació se senyalen les categories de dades personals que es recullen en ambdós formularis habilitats a la nostra pàgina web:

 • Dades d’identificació: Nom
 • Dades de contacte: telèfon i correu electrònic.

Les dades sol·licitades en els formularis d’aquest lloc web són, amb caràcter general, necessàries per complir amb les finalitats establertes. Així doncs, en cas de no facilitar les dades correctament, no es podran atendre les sol·licituds enviades a través d’aquest formularis.

En cap cas s’utilitzaran els mitjans de contacte facilitats en els formularis web per remetre publicitat i/o promocions sobre GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA. a menys que així s’hagi consentit expressament per part de l’usuari.

 1. Gestionar la prestació del servei contractat per part de l’interessat/da i facturació

GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA. sol·licitarà a l’interessat les seves dades personals amb la finalitat de portar a terme la prestació dels serveis encomanats pel mateix amb la finalitat de complir amb la relació contractual i les obligacions legals generades per la mateixa.

A continuació se senyalen les categories de dades personals necessaries per portar a terme la prestació dels serveis:

 • Dades d’identificació: Nom i cognoms
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon i correu electrònic.

La no facilitació de les dades personals sol·licitades per part del responsable dificultaran la prestació del servei i sense la seva obtenció GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA. no podrà portar atendre a l’interessat/da.

 1. Termini de conservació

Les dades personals obtingudes a través del formulari de contacte es conservaran durant el termini d’un any en el correu electrònic propietat del responsable (leejk7@gmail.com) i posteriorment seran eliminades sense perjudici de que els interessats puguin exercir els seus drets amb anterioritat.

Les dades personals obtingudes per poder portar a terme la prestació del servei seran emmagatzemades conjuntament amb la documentació relativa a les factures de manera que totes les dades obtingudes, inclòs el número de telèfon i el correu electrònic, seran conservades durant el termini legal que la normativa fiscal estableix per la conservació de les factures sense perjudici de que l’interessat/da es pugui oposar a la conservació de les dades de contacte que el concerneixin.

 1. Base legítima del tractament

La base legítima per portar a terme el tractament de les dades personals de l’usuari, a través del formulari de contacte, serà el consentiment exprés del mateix; així doncs, se l’informa que GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA obtindrà el consentiment informant al temps que recull la informació personal dels usuaris. Si la vostra informació personal ha de ser utilitzada o revelada per altres propòsits addicionals que no s’han previst en el moment de la recollida i que tampoc es contemplen en aquesta política, GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA. sol·licitarà l’autorització oportuna als interessats per la utilització de les dades personals pels nous propòsits, excepte que la utilització de les mateixes sigui obligada per una llei que així ho expressi.

GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA, com a responsable de les dades que es recullen, considera que quan l’usuari accepta enviar les seves dades personals a través del formulari que conté aquesta pàgina web o bé, mitjançant correu electrònic, està autoritzant i consentint expressament el tractament i la incorporació de les seves dades a la nostra base de dades i accepta les condicions del tractament a l’objecte dels apartats d’aquesta política de privacitat.

GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA. es reserva el dret de decidir sobre la incorporació o no de les dades personals en els seus fitxers de dades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens pugui ocasionar a nosaltres o a qualsevol tercer per omplir el formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o amb dades de tercers.

I en relació a la base legítima que recau en el tractament de les dades personals per la prestació dels serveis vindrà donada per una relació contractual entre el responsable i l’interessat/da, i conseqüentment la gestió de la factura quedarà legitimada per una obligació legal del responsable del tractament.

 1. Política de protecció de dades dels menors d’edat

Aquesta pàgina web no preveu la recollida de dades de menors d’edat.

 1. Destinataris i transferències internacionals

Les dades personals no seran cedides ni transferides a tercers amb excepció de que una obligació legal així ho determini.

 1. Drets dels interessats

Els usuaris o interessats podran dirigir-se a GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA com a responsable del tractament amb la finalitat de poder excercitar els seus drets.

Com a interessat, ha de saber que té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment; no obstant, se l’informa que la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest.

Així doncs, a continuació es detallen els drets que l’usuari o interessat pot interposar:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA es tracten dades personals que la concerneixen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • En algunes ocasions, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Aquests drets es poden exercir de la manera següent:

Es podran sol·licitar models al responsable del tractament – GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA- per formular els seus drets així com per demanar la seva execució a través del correu electrònic leejk7@gmail.com, o bé, dirigint-se directament o per correu postal a la direcció de Cr. Rutlla, 57 BX de Girona.

S’informa que qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 1. Mesures de Seguretat, responsable de la base de dades personals, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’interessat-, estan obligades i compromeses al secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc Web.

Igualment, GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA. es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament General de Protecció de Dades.

 1. Modificació de la Política de Privacitat

GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA. es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització (DESEMBRE 2018), tot això sense perjudici del compromís a informar de qualsevol informació relacionada amb el tractament de les dades personals, per part de GIMNÀS CHOIS LEE GIRONA, que poden afectar directament als interessats o usua

Share

Comments are closed.